algemene voorwaarden

In toepassing van art. 47 van de Wet van 6 april 2010 betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming, heeft de verbruiker het recht om INzicht een opzeg te betekenen, zonder boete en zonder reden, binnen de 14 dagen volgend op de dag waarop het dienstencontract/de dienst werd afgesloten.

Belangrijkste punten:

 1. Gereserveerde/geplande uren worden aangerekend als de klant/leerling zonder verwittiging niet komt opdagen. Als de klant met een door INzicht aanvaardbare geldige reden 24 uur op voorhand (voor aanvang van het tijdstip van de bijles) telefonisch of via mail verwittigt , dan kan de bijles alsnog kosteloos worden geannuleerd.
 2. De overeenkomst treedt in werking wanneer de klant/leerling toestemming/akkoord geeft om bijles te volgen. Deze bevestiging gebeurt per email/sms/telefonisch en vormt een contract tussen de klant/leerling en INzicht.
 3. De bijlessen worden op het moment van de bijles betaald, contant of via bancontact of via een achteraf opgestuurd betaalverzoek.
 4. De overeenkomst tussen INzicht en de leerling/klant vangt ten laatste aan op het moment dat leerling en studiecoach een akkoord hebben. Vanaf dat ogenblik, en in toepassing van art. 47, § 4 van de Wet van 6 april 2010 WMPC, is de klant definitief en onherroepelijk verbonden tegenover INzicht, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot annulering of vermindering van de prestaties zoals in artikel 6 van onderhavige algemene voorwaarden is voorzien.
 5. Reservering van plaatsen bij infosessies, zijn pas voldaan na betaling van de factuur.

 

Preambule – Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Vanaf het opstellen van de overeenkomst, zoals omschreven in art. 2 van deze algemene voorwaarden, verbindt de klant zich integraal en zonder voorbehoud tot onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Elk andersluidend beding zal INzicht niet kunnen verbinden dan in het geval en in de mate waarin het uitdrukkelijk en schriftelijk zal zijn aanvaard. Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken, mededelingen met betrekking tot de overeenkomst en/of de dienst(en), worden als onbestaande beschouwd en vervangen door deze overeenkomst.

1. Definities – Voorstelling van de dienst

In het kader van onderhavige algemene voorwaarden, moet worden begrepen onder :

 • Klant/student/leerling: de wettelijke vertegenwoordiger van de student of leerling die akkoord gaat met de overeenkomst; de meerderjarig geworden student die akkoord gaat met de overeenkomst; de persoon die de les of de ondersteuning krijgt; de persoon die de taakcontrole of het verbeterwerk opgeeft.
 • Coach/begeleider: de persoon belast met de les of de ondersteuning van de student: de persoon die belast wordt met de taakcontrole of verbeterwerk

2. Sluiten van de overeenkomst

De klant erkent van INzicht alle noodzakelijke inlichtingen te hebben ontvangen om onderhavige overeenkomst te onderschrijven met volle kennis van zaken. De overeenkomst tussen partijen neemt een aanvang bij geven van de toestemming door de leerling/klant om een bijles te volgen. De meerderjarig geworden student en zijn wettelijke voogd zijn hoofdelijk gehouden tot alle rechten en plichten inherent aan onderhavige overeenkomst.

In toepassing van de wet van 6 april 2010 betreffende de Marktpraktijken en Consumentenbescherming, heeft de klant het recht om aan INzicht een opzeg aan de dienst te betekenen, zonder boete en zonder motivering, binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag volgende op de dag van het sluiten van het dienstencontract. De overeenkomst zal in elk geval een aanvang nemen vanaf het eerste contact tussen de leerling en studiecoach. Van dat ogenblik af is de klant definitief en onherroepelijk verbonden tegenover INzicht, weliswaar onder voorbehoud van de mogelijkheid tot annulering of vermindering van prestaties, zoals voorzien in art. 6 van onderhavige algemene voorwaarden. Elke bijles dient, voor haar uitvoering, door INzicht te worden aanvaard. Geen enkele vergoeding zal van INzicht kunnen worden geëist ingeval van weigering van haar kant.

3. Klachten

Geen enkele klacht zal ontvankelijk zijn indien zij niet per aangetekend schrijven aan INzicht werd gericht binnen een termijn van 5 werkdagen die volgen op de uitvoering van de dienst. Het indienen van een klacht schort de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden niet op, inzonderheid de hieronder vermelde betalingsvoorwaarden. Op straffe van verval moet elke klacht of betwisting betreffende de termen van facturen of leveringen binnen een termijn van 5 werkdagen na de levering via een aangetekend schrijven worden overgemaakt. In deze brief vermeldt de klant/student/leerling de datum, het tijdstip en de precies geformuleerde klacht.

5. Betaling

Behoudens voorafgaandelijke uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking, dient het totaalbedrag van de bestelde of bijkomende prestaties te worden betaald bij aanvang van de bijles of na ontvangst van het betaalverzoek op rekening van INzicht, zoals aangegeven op het betalingsdocument. Bij reservering is de dienst pas geldig bij betaling van het totaalbedrag of een afgesproken voorschot.

6. Stopzetting van de overeenkomst – vermindering van prestaties

Elke vermindering of annulering van prestaties door:

De leerling/ouders zal zijn wil tot stopzetten of vermindering per aangetekend schrijven aan INzicht meedelen. In dat geval zal het door de leerling/ouders verschuldigd bedrag zal worden herberekend op basis van het tarief aangepast aan het aantal werkelijk gepresteerde prestaties. Na die herberekening wordt er 75€ aangerekend om aan de administratieve kosten tegemoet te komen. Indien er reeds een voorschot of het totaalbedrag van de oorspronkelijke bestelling door de leerling/ ouders werd betaald, zal INzicht de leerling/ ouders een krediet verlenen ten belopen van het verschil tussen herberekende bedrag en de betaalde som.

INzicht behoudt zich het recht voor om elke bestelling omwille van interne redenen te annuleren tegen terugbetaling aan de klant van de niet-gepresteerde uren. Geplande uren die hierdoor niet door gaan, worden niet aangerekend en/of niet vergoed.

7. Annulering van een sessie

Ingeval van vertraging of afwezigheid van de leerling op een voorziene sessie die werd besteld, behoudt INzicht zich het recht voor om :

 • de prestatie als integraal verschuldigd te beschouwen, zonder een datum vast te leggen om de prestatie die niet heeft plaats gevonden, te vervangen ;
 • een datum vast te leggen, volgens de beschikbaarheid van partijen, om de prestatie die niet heeft kunnen plaats vinden, te vervangen;
 • 2 extra lesuren aan te rekenen;

Deze keuze wordt volledig overgelaten aan de beoordeling door INzicht, in functie van de omstandigheden die tot de annulering van de sessie hebben geleid.

 • de niet-gepresteerde uren terug te betalen (als er vooraf betaald zijn);
 • een datum, volgens de beschikbaarheid van partijen, vast te leggen om de prestatie, die niet heeft kunnen plaats vinden, te vervangen

Deze keuze wordt overgelaten aan de beoordeling door INzicht en de studiecoach.

8. Aansprakelijkheid

INzicht is slechts tot een inspanningsverbintenis gehouden in het kader van de geleverde prestaties ten behoeve van de student en de klant. Inzicht kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de door de klant (of een derde) geleden schade veroorzaakt door een coach en, meer in het algemeen, voor elke schade geleden of veroorzaakt ter gelegenheid van een les of niet-prestatie van een les.

9. Privacy

Bepaalde opgenomen gegevens zullen bijgehouden worden in een klantenfiche die op de maatschappelijke zetel van Inzicht zal worden bewaard. De klant kan de mededeling van de gegevens betrekkelijk zijn persoon bekomen bij INzicht. De rechtzetting van elk foutief gegeven en/of terugneming van deze fichegegevens kan worden bekomen.

 
 
INzicht Examencommissie: cursussen, studiemateriaal, proefexamens, coaching, begeleiding en lessen voor studenten aan de Examencommissie.

examencommissie

cursussen. proefexamens. video’s. lessen. begeleiding. coaching.

contact